Szülői Közösség

Vezetőség 2022-2023.

Málics-Talabér Veronika
Elnök

Simon-Nagy Henrietta
vezetőségi tag

Réfi-Oszkó Nóra
vezetőségi tag

Kovács János
vezetőségi tag

Csőgőr Mónika
vezetőségi tag

Az Iskolai Szülői Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata 2022-2023.

1. A Zöldliget Általános Iskola szülői szervezetét az iskolába járó gyermekek szülei hozták létre a szülők és a gyermekek érdekeinek képviseletére, valamint a szülők és az iskola vezetőinek és pedagógusainak együttműködésének elősegítésére.

2. Az iskolai szülői szervezet elnevezése: szülői munkaközösség.

3. A szülői munkaközösség az iskolába járó valamennyi tanuló szüleinek az érdekképviseletét ellátja.

4. A szülői munkaközösség szervezetei:
- osztály szülői munkaközösségek,
- iskolai választmány,
- vezetőség.

5. Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.

6. Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből évente - a tanév első szülői értekezletén - elnököt és elnökhelyettest választanak nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.

7. A szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntést hozó szerve az iskolai választmány.

8. Az iskolai választmány tagjai az osztályok szülői munkaközösségei által megválasztott osztály szülői munkaközösségi elnökök és elnökhelyettesek.

9. Az iskolai választmány dönt minden olyan kérdésben, amellyel a magasabb jogszabályok vagy az iskola belső szabályzatai a szülői munkaközösséget felruházzák.

10. Az iskolai választmány tagjai közül megválasztja a szülői munkaközösség tisztségviselőit és vezetőségét.

11. Az iskolai választmány akkor határozatképes, ha a választmányi ülésen a választmány tagjainak több mint az ötven százaléka jelen van.

12. Az iskolai választmány döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

13. A választmány egyes kérdésekről titkos szavazással is dönthet, ha ezt a jelenlévő választmányi tagok többsége elfogadja.

14. Az iskolai választmány szükség szerint, de tanévenként legalább két alkalommal ülésezik.

15. Az iskolai választmány üléseiről emlékeztetőt kell vezetni, mely tartalmazza: az ülés idejét; a jelenlévők nevét; a határozatképesség megállapítását; valamint az egyes kérdésekkel kapcsolatosan a meghívottak nevét, az előterjesztés és az ehhez kapcsolódó vélemények lényegi megállapításait, a kérdésről hozott döntést a szavazati arányokkal.

16. Az iskolai választmány üléseit a szülői munkaközösség elnöke vagy az iskola igazgatója hívja össze és vezeti le.

17. Az iskola igazgatója tanévenként egy alkalommal tájékoztatja az iskolai választmányt:

- a tanulói jogok érvényesüléséről,
- az iskolában folyó pedagógiai munka eredményességéről.

A tájékoztató elfogadásáról az iskolai választmány dönt, és döntéséről a szülői munkaközösség elnöke írásban tájékoztatja a nevelőtestületet és az iskola fenntartóját.

18. A szülői munkaközösség vezetősége 5 főből áll.

19. A vezetőség legalább 3 havonta ülésezik, és döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. (A vezetőség egyes kérdésekről titkos szavazással is dönthet, ha ezt a jelenlevő vezetőségi tagok többsége elfogadja.) Szavazategyenlőség esetén a kérdésről az elnök szavazata dönt.

20. A vezetőség akkor határozatképes, ha a vezetőségi ülésen a vezetőség tagjainak több mint az ötven százaléka jelen van.

21. A vezetőség üléseit a szülői munkaközösség elnöke hívja össze és vezeti.

22. A vezetőség joga dönteni minden olyan kérdésben, amelyet a fenntartó, az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat vagy bármelyik szülő a szülői munkaközösséghez intéz. Ezekről a döntésekről a szülői munkaközösség elnökének az iskolai választmányt a választmány következő ülésén tájékoztatnia kell.

23. A vezetőség tevékenységéről a szülői munkaközösség elnökének tanévenként egy alkalommal az iskolai választmány előtt be kell számolnia.

24. A szülői munkaközösség vezetőségének megbízatása egy tanévre szól.

25. A szülői munkaközösség képviseletére a szülői munkaközösség elnöke - akadályoztatása esetén az általa felkért vezetőségi tag - jogosult.

Málics-Talabér Veronika (SZMK elnök)

Vezetőség 2014-2015.

Bóra Csilla

Elnök

Bodó Erzsébet Tünde

vezetőségi tag

Enyediné Rigó Erzsébet

vezetőségi tag

Miszlai-Holdosi Henrietta

vezetőségi tag

Popelkáné Csizmadia Katinka

vezetőségi tag

Záradék: Ezt a Szervezeti -és Működési Szabályzatot a 2014/2015-ös tanévben megválasztott SZMK elnöke és vezetői megvitatták és elfogadták a 2014.10.09. napján tartott ülésen.

Kelt: Velence, 2014.10.25.

Bóra Csilla (SZMK elnök)

kitolto 210px

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.