A magyar-angol kéttannyelvű program

 

A magyar-angol két tanítási nyelvű program iskolánkban 2009-ben indult. A cél az volt, hogy a gyerekek az anyanyelv elsajátításához hasonlóan minél korábban elkezdjék az angol nyelv tanulását. A 6-7 éves gyerekek életkori sajátossága a kíváncsiság, a nagyfokú tanulási kedv, és a közlési kényszer. Mindez megfelelő feltételeket nyújt a korai nyelvtanuláshoz. Számukra a tanulás is csak egyfajta játék, ezért a program legfőbb alapelve a játékosság. A nyelvi elemeket a gyerekek konkrét tevékenységeken keresztül ismerik meg. A nyelvi órák rendszeres kísérői ezért a mozgás, zene, ritmus, tánc és a manuális tevékenységek. Az 1-2. osztályban az órákon a fő feladat a beszéd, bő szókincs megteremtésével. Az írás-olvasás, a nyelvtanítás kezdeti szakasza a 3-4. évfolyamokon folyik. Az alapozó szakaszban elsajátított szókincset tovább bővítjük, szóbeli és írásbeli szövegalkotást is tanítunk. Célul tűztük ki a felső tagozaton a nyelvtudás megszilárdítását, illetve, hogy tanítványaink eljussanak a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 és/vagy B2 nyelvi szintjéig a 8. évfolyam végére.
 
A program lényege a gyerekek motiválása, megnyerése a nyelvtanulás számára. A tanulók első évfolyamtól heti öt órában tanulják az angol, mint idegen nyelvet. Ezt egészíti ki az angol nyelven tanított tantárgyak oktatása, így a tanulók heti 8-12 órában találkoznak az angol nyelvvel, szókincsük sokkal nagyobb lesz az átlag nyelvtanulónál. Célunk, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük, a tanulókat megtanítsuk az idegen nyelven való tanulásra, képessé tegyük őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára. Az angolul oktatott tantárgyak kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait és nyelvi szintjét tartottuk szem előtt. Az órák csoportbontásban folynak.
 
A tanítási idő 8-16 óráig tart, egész napos iskolai oktatás formájában (kéttanítós rendszer, nincs napközis nevelő). A tanórák délelőttre és délutánra egyenletesen vannak elosztva, pihenő és szabadidős foglalkozások beiktatásával.
 
Fontosnak tartjuk, hogy kialakuljon egy spontán beszédbátorság, amely segítségével gátlás nélkül, folyamatosan képesek kommunikálni. A jó és biztos nyelvtudást segíti elő, hogy a nyelvtanítást rendszeresen segítik angol anyanyelvű vendégtanárok. Egyre bővülnek azok az angol nyelvi programok, rendezvények, amelyek két tanítási nyelvű iskolánk életét színesítik: Harvest festival, Thanksgiving, angol nyelvű műsorblokkok, angol nyelvű vetélkedők, országismereti verseny, szavalóverseny, nyelvi táborok és az angol nyelv használatát elősegítő kirándulások.
 
Bekerülés a két tanítási nyelvű oktatási rendszerbe
 
A két tanítási nyelvű oktatás első osztályába jelentkezők játékos képességvizsgálaton vesznek részt. a képességvizsgálat nem a gyermekek előzetes ismereteit, vagy angol tudását méri fel, hanem azt vizsgálja, hogy a különböző képességterületeken elérik-e az életkoruknak megfelelő fejlettségi szintet.
 
A képességvizsgálat területei:
  • térbeli helyzet, viszony felismerése
  • mozgás, ritmus vizsgálata
  • figyelem vizsgálata
  • szövegértés vizsgálata
  • a gyermek általános tájékozottsága személyes adatairól
  • szókincs, kifejezőkészség vizsgálata
  • relációs szókincs, tapasztalati következtetések
  • beszédészlelés vizsgálata
A képességvizsgálatot a szülőkkel egyeztetett időpontban, a gyermekek számára játékos formában, az iskolában végezzük.
 

kitolto 210px

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.