Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei

Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei

Általános iskola:

 

 1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből - Velence város és Nadap község területéről – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
 1. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába.
 1. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

20/2012. (VIII.28.)EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdés

„Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.”

 1. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
 • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot,
 • a tanuló lakcímét igazoló iratot.
 1. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből, hogy nyelvi készségeinek optimális fejlesztése érdekében a számára legmegfelelőbb csoportba kerüljön.
 1. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembevételével az iskola igazgatója dönt.
 1. Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. (Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnökök véleményének figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.)


 

ELJÁRÁS

a két tanítási nyelvű első osztályba való jelentkezés és felvétel rendjéhez

A Zöldliget Általános Iskola a gyermekek angol-magyar két tanítási nyelvű oktatásba való bekerülésének szabályozására az alábbi eljárást vezeti be

 

1. Törvényi szabályozás:

A két tanítási nyelvű oktatás az Oktatási Hivatal határozta meg és hozta nyilvánosságra a honlapján. Ez meghatározza a két tanítási nyelvű iskolai nevelés-oktatás alapelveit, célját, feladatát, formáit, óratervét és tartalmát.

2. A két tanítási nyelvű oktatás célja és feladata:

A két tanítási nyelvű oktatás célja és feladata, hogy bővítse a tanulók világról alkotott elképzeléseit, alakítsa az Európához való tartozás élményét. A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja. Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a következő célok megvalósítását szolgálja:

-  az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott fejlesztése,

-  a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása,

-  a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése,

-  a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása,

Továbbá fontos

-  a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállás kialakítása;

-  hogy betekintést nyújtsunk a célországok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek értékeinek megismerésével, azokat saját kultúránkkal összehasonlítva, a magyar kultúrát is tágabb összefüggésben lássák;

-  alakítsuk ki bennük más népek és etnikumok, társadalmi csoportok elfogadását, és hívjuk fel a figyelmüket a hasonlóságokra és különbségekre;

-  fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk számukra olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet használhassák;

Célunk, hogy a tanulók más műveltségi területeken szerzett ismereteiket alkalmazzák az idegen nyelven, valamint az idegen nyelvi ismereteiket más tantárgyak tanulása során.

 

3. A két tanítási nyelvű oktatás bevezetése

Iskolánk a 2009/2010-es tanévtől vezette be első évfolyamon, felmenő rendszerben az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatást azzal a megkötéssel, hogy minden évben indít egy olyan első osztályt, amely nem érintett a két tanítási nyelvű programban.

4. A két tanítási nyelvű osztályba való felvétel rendje

A Zöldliget Általános Iskolában a két tanítási nyelvű oktatás első évfolyamon indul, és nyolcadik évfolyamig tart. A két tanítási nyelvű oktatás programjába csak első évfolyamon lehet jelentkezni. Ettől eltérni csak különleges esetben, a tanuló egyéni körülményeinek ismeretében, az igazgató döntése alapján lehet. Az igazgató minden év március 25-ig tájékoztatót tart a szülőknek a két tanítási nyelvű oktatásról.

 

4.1. A jelentkezés módja

A két tanítási nyelvű oktatás első osztályába jelentkezőknek az iskola honlapján, online kell jelentkezni. A jelentkezési lapon az iskola csak a köznevelési törvényben meghatározott adatokat kérheti, az egyéb adatok szolgáltatása önkéntes, erre a jelentkezési lapon a szülők figyelmét fel kell hívni. Az iskola azon jelentkezők adatait, akik nem kerültek be a programba a beiratkozás utolsó napjáig őrzi.

 

4.2 A jelentkezők köre:

Bármely településen élő tanuló jelentkezését elfogadjuk, de első sorban az iskola beírási körzetéből (Velence, Nadap) veszünk fel gyermekeket.

 

5. Iskolaérettségi vizsgálat

A két tanítási nyelvű oktatás első osztályába jelentkezők iskolaérettségi vizsgálaton vesznek részt. A vizsgálat nem a gyermekek előzetes ismereteit vagy angoltudását méri fel, hanem azt vizsgálja, hogy a különböző képességterületeken elérik-e az életkoruknak megfelelő fejlettségi szintet.

 

5.1. Az iskolaérettségi vizsgálat lebonyolítása

A vizsgálatot a szülőkkel egyeztetett időpontban, a gyermekek számára játékos formában, az iskolában végezzük. A szülők a vizsgálaton nem lehetnek jelen. Kivételes esetben a vizsgálat lebonyolításáért felelős vezető ettől eltérhet, ha a helyzetet úgy ítéli meg, hogy a gyermek teljesítményét a szülő jelenlétének hiánya negatívan befolyásolja.

A vizsgálat során használt feladatokat a fejlesztőpedagógus választja ki, és állítja össze, majd véleményezésre bemutatja az igazgatónak. A szülő az iskolaérettségi vizsgálat eredményéről – kérésre – szóbeli tájékoztatást kaphat.

5.2. A felvétel módja

Az iskola a vizsgálat eredménye alapján az iskola honlapján közzéteszi azon tanulók közoktatási azonosítóját, akiknek javasolja a részvételt a két tanítási nyelvű programban. Azoknál a gyermekeknél, akik helyhiány miatt nem kerülhetnek be a programba sorrendiséget kell megállapítani, és erről a szülőt tájékoztatni kell. A vizsgálat értékelésében két azonos értéket elért tanuló esetében felvételkor a körzethatáron belül élő gyermeket előnyben kell részesíteni.

A felvétel az iskolai beírással történik. Ha a beírás után a két tanítási nyelvű osztály létszáma nem éri el a fenntartó által maximálisan engedélyezettet, az iskola a helyhiány miatt elutasított jelentkezők közül a megállapított sorrendnek megfelelően töltheti fel azt.

5.3. Kikerülés a két tanítási nyelvű programból

Abban az esetben, ha a tanuló a két tanítási nyelvű osztályban a fokozottabb terhelés miatt, a differenciált foglalkozás ellenére is gyenge eredményt ér el, tanácsos a szülőkkel beszélgetést folytatni a párhuzamos osztályba való áthelyezés lehetőségéről Az osztályból a szülő kérelmére is áthelyezhető a tanuló a hagyományos tantervű osztályba.


6. Záró rendelkezések

Az eljárás elkészítése az igazgató feladata, és a nevelőtestület fogadja el.

Az eljárás módosítását bármelyik pedagógus kezdeményezheti.

Ez az eljárás elfogadásakor lép hatályba.

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2024/2025. tanévre

A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium (OM 201733) felvételt hirdet gimnáziumi képzésére a 2024/2025. tanévre azon tanulók számára, akik a 2023/2024-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskolának megfelelő 8. évfolyamon (ideértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is).

A 2024/2025-ös tanévben induló tagozatok:

Négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzés

 • angol-magyar (kód: 0001) képzési területen.

A négy évfolyamos két tanítási nyelvű képzésre jelentkező tanulóktól a választott célnyelvből legalább a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást várunk el.

A négy évfolyamos képzésre jelentkező tanulók nyelvi mérésen vesznek részt a választott célnyelvből.

A tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja: 001

A középiskolai felvételi eljárásrendje

A tanulókat felvételi vizsga alapján vesszük fel.

A felvételi eljárás során minden tanulmányi területen az elérhető maximális pontszám:

250 pont.

1. Egységes írásbeli felvételi vizsga

Formája:

 • központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A központi írásbeli feladatlapok elsősorban nem tantárgyi tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára:

 • A Jelentkezési lap letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról, a tanuló általános iskolájában és intézményünkben is átvehető.
 • Az Oktatási Hivatal által kiadott, a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó jelentkezési lapot abba a középiskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni.

A jelentkezési lap benyújtásának határideje: 2023. november 30.

Ha a tanuló több olyan középiskolába fog jelentkezni, ahol az egységesáltalános írásbeli vizsgán való részvétel feltétel a felvételi eljárásban, akkor a tanuló maga dönti el, melyik intézményben tesz írásbeli vizsgát. Egy tanuló csak egy intézményben jelentkezhet központi felvételi írásbeli felvételi vizsgára!

A tanuló értékelését a felvételi eljárás során az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolja.

Sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében a jogszabályban meghatározottak szerint (Nkt. 51.§ (5), 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3)) az intézmény biztosítja az érintett tanulók számára a speciális körülményeket, a hosszabb felkészülési időt, a tanulmányaik során általuk használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodik az intézmény az adottságaikhoz.

Kérjük az érintett diákok szüleit, hogy az írásbeli vizsgára való jelentkezési laphoz csatolják a szakértői, rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét és a mentesség iránti kérelmüket!

A központi felvételi írásbeli eredménye magyar nyelvből és matematikából az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 40%-át adja, maximum100 pontot.

Időpont:

   írásbeli vizsga:                   2024. január 20. 10:00 óra

   pótló írásbeli:                      2024. január 30. 14:00 óra

Pótló felvételi vizsgát az a tanuló tehet, aki az előző alkalommal neki fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt maradt távol a vizsgától.

2. Komplex felvételi vizsga

A komplex felvételi vizsgára minden, intézményünkbe jelentkező tanulót behívunk.

A vizsga részei:

 • szóbeli meghallgatás angol nyelven
 • írásbeli angol nyelven (rövid esszé)
 • általános elbeszélgetés magyar nyelven

A vizsgák során a tanulók viselkedéskultúráját, kommunikációs, kognitív készségét, kreativitását és motivációját vizsgáljuk angol és magyar nyelven.

A komplex vizsga az intézmény felvételi eljárásrendje szerint az összeredmény 40%-át adja, maximum 100 pontot.

Amennyiben a jelentkező a komplex vizsga bármelyik vizsgarészén nem teljesíti a minimum követelményszintet, jelentkezését elutasítjuk.

Minimum követelményszintek:

 • angol szóbeli: elérhető pontszám: 40 pont, minimum követelményszint: 20 pont
 • angol írásbeli: elérhető pontszám: 40 pont, minimum követelményszint: 20 pont
 • beszélgetés magyar nyelven: elérhető pontszám: 20 pont, minimum követelményszint: 10 pont

Időpontja:

   2024. március 5-7. 08:00 órától

A vizsga helye: Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium (Velence, Kis u. 1.)

A vizsgákra 2024. február 19-28. között lehet jelentkezni az iskola honlapján.

Kérjük, hogy a felvételiző tanulók hozzák magukkal

 • B1, vagy B2 szintű nyelvvizsga bizonyítványt (amennyiben rendelkeznek ilyennel)
 • csak abban az esetben kérünk 1 db saját névre megcímzett és felbélyegzett borítékot, amennyiben a felvételi értesítést postai úton igénylik

3. Hozott pontszámok

A hozott pontok számításakor az általános iskola 7. évfolyamán, év végén és a 8. évfolyamán elért félévi eredményeket vesszük figyelembe irodalomból és magyar nyelvből, történelemből, matematikából, idegen nyelvből. A hozott eredmények összege adja az összeredmény 20%-át, maximum 50 pontot.

Értékelési szempontok a felvételi jegyzék összeállításánál:

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük:                          

 • a halmozottan hátrányos, majd a hátrányos helyzetű tanulókat
 • a baptista felekezetű családból érkező diákokat
 • a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanulókat
 • az iskolánkba járó vagy korábban itt végzett tanulók testvéreit
 • életvitelszerűen Velencén lakó diákokat

A felvételi eljárásban kivételes és egyedi elbírásában részesülhetnek azon tanulók, akik az általános iskolai tanulmányaikat intézményünkben folytatják, és tanulmányi eredményük, illetve nyelvi készségeik megfelelő szinten vannak.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola hirdetőtábláján és honlapján 2024. március 22-ig hozzuk nyilvánosságra. A Felvételi Központ értesítése után elektronikusan értesítjük a jelentkezőket és iskolájukat a felvételi eredményről. Az értesítéseket 2024. május 2-ig elektronikusan postázzuk.

4. Az angol nyelvű szóbeli meghallgatás témakörei:

Personal characteristics

 • describing appearance
 • describing character and personality

Friends and relationships

 • friendship
 • classmates

Family

 • describing own family
 • importance of family

Learning, education, the school system

 • Hungarian school system
 • language learning experience
 • role of foreign languages

Free time activities

 • reading (books, newspapers, libraries, Internet)
 • TV, cinema, theatre, museums, exhibitions
 • hobbies, pets
 • music (listening to music, concerts, opera, playing an instrument)

Sports

 • sporting activities
 • favourite sports
 • sports facilities
 • the importance of sports in teenagers’ life

Health

 • healthy lifestyle
 • healthy and unhealthy diet/dishes

Transport

 • advantages/disadvantages of the different means of transport
 • Hungarian transport system

Hungary

 • Hungary as a holiday destination
 • major tourist attractions
 • main places of interest

English-speaking countries

 • general information, personal experiences
 • role and importance of English language
 • Is English a global language?

kitolto 210px

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.