Cikkek

A tanórán kívüli, egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

 

A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok

A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik A tanulók felvételéről az igazgató dönt a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján.

A napközi otthon működésének rendjét az igazgató állapítja meg a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján.

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 14.00 – 15.00 óra között a tanulóknak (iskolai elfoglaltságot kivéve) a napközis teremben kell tartózkodniuk. Ez alatt az idő alatt a foglalkozást a szülők is csak indokolt esetben zavarhatják.

Az egész napos iskola (iskolaotthon) működésére vonatkozó általános szabályok      

 

Egész napos iskolai (iskolaotthonos) rendszerben a két tanítási nyelvű osztályok működnek az 1-3. évfolyamokon.

Az egész napos iskola (iskolaotthon) működési rendjét az igazgató állapítja meg a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján.

Az egész napos iskolai rendszerben működő (iskolaotthonos) osztályok délutáni foglalkozásairól eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet az igazgató, vagy a helyettesek engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 14.00 – 15.00 óra között a tanulóknak (iskolai elfoglaltságot kivéve) a tanteremben kell tartózkodniuk. Ez alatt az idő alatt a foglalkozást a szülők nem zavarhatják.

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok

Az egyéb foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – az alsós felzárkóztató foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól.

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező.

Az egyéb foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.

Az egyéb foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.

Az egyéb foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Egyéb foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola alkalmazottja.

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente 2 alkalommal osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek.

Az a tanuló, aki nem vesz részt a kiránduláson, az másik osztályban teljesíti tanulmányi kötelezettségét.

A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnök írásban leadja az igazgatóhelyettesnek, 3 nappal a kirándulás előtt.

A tanulmányi kirándulásokat az osztályfőnökök a szülői értekezleteken az osztály szülői közösségével egyeztetik a szervezési és anyagi kérdéseket.     A kirándulások várható költségeiről a szülőket az osztályban szokásos eljárás szerint kell informálni, akik írásban nyilatkoznak a kirándulás költségeinek vállalásáról. A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan lebonyolításához szükséges. 20 fő felett legalább 2 fő kísérőről kell gondoskodni.

Az iskola nevelői, illetve a tanulók szülei az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek.

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.

Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdés értelmében étkezési lehetőséget biztosít.

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.


 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

.

 

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

 

 • Az étkezési térítési díjakat a szolgáltató(k) munkatársai szedik be minden hónapban 10-e után. A díjbeszedés időpontját az esedékesség előtt legalább három nappal az iskola nyilvánosságra hozza a honlapján és az iskola épületeiben több helyen kifüggeszti. A túlfizetések a következő havi befizetéskor kerülnek elszámolásra.
 • Az étkezést írásban lehet lemondani az iskolatitkárnál.
 • A normatív kedvezményre való jogosultságokat a megfelelő iratokkal a szülőnek igazolni kell. A jogosultságot minden tanévben felül kell vizsgálni.
 • További támogatást az önkormányzat szociális bizottságánál lehet igényelni.

Mérési eredmények 2004-től kezdve

 • 2004.

6. évfolyam matematika
6. évfolyam szövegértés
8. évfolyam matematika
8. évfolyam szövegértés

 • 2006.

8. évfolyam matematika
8. évfolyam szövegértés
8. évfolyam matematika (telephelyi adatok)

 • 2007.

8. évfolyam matematika
8. évfolyam szövegértés

 • 2008.

6. évfolyam Liget iskolarész
6. évfolyam Zöld iskolarész
8. évfolyam

 • 2009.

Intézményi jelentés: 6.évfolyam
Intézményi jelentés: 8.évfolyam
Intézményi jelentés: Összefoglalás

 • 2010.

Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: Környezet

 • 2011.

Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: Környezet
Telephelyi jelentés: Összefoglalás

 • 2012.

Intezmenyi jelentés: 6.évfolyam
Intezmenyi jelentés: 8.évfolyam
Intezmenyi jelentés:  Összefoglalás

 • 2013.

Intezmenyi jelentés: 6.évfolyam
Intezmenyi jelentés: 8.évfolyam
Intezmenyi jelentés: Összefoglalás
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés:  tanulási környezet
Telephelyi jelentés:  Összefoglalás

 • 2014.

Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: tanulási környezet
Telephelyi jelentés: Összefoglalás
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam

 • 2015.
 • Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
  Telephelyi jelentés: 6.évfolyam

  Telephelyi jelentés: Tanulási környezet
  Telephelyi jelentés: Összefoglalás

 • 2016.
 • Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
  Telephelyi jelentés: 6.évfolyam

  Telephelyi jelentés: Tanulási környezet
  Telephelyi jelentés: Összefoglalás