Cikkek

A tanórán kívüli, egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

 

A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok

A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik A tanulók felvételéről az igazgató dönt a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján.

A napközi otthon működésének rendjét az igazgató állapítja meg a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján.

A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 14.00 – 15.00 óra között a tanulóknak (iskolai elfoglaltságot kivéve) a napközis teremben kell tartózkodniuk. Ez alatt az idő alatt a foglalkozást a szülők is csak indokolt esetben zavarhatják.

Az egész napos iskola (iskolaotthon) működésére vonatkozó általános szabályok      

 

Egész napos iskolai (iskolaotthonos) rendszerben a két tanítási nyelvű osztályok működnek az 1-3. évfolyamokon.

Az egész napos iskola (iskolaotthon) működési rendjét az igazgató állapítja meg a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján.

Az egész napos iskolai rendszerben működő (iskolaotthonos) osztályok délutáni foglalkozásairól eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet az igazgató, vagy a helyettesek engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 14.00 – 15.00 óra között a tanulóknak (iskolai elfoglaltságot kivéve) a tanteremben kell tartózkodniuk. Ez alatt az idő alatt a foglalkozást a szülők nem zavarhatják.

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok

Az egyéb foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – az alsós felzárkóztató foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól.

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező.

Az egyéb foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.

Az egyéb foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.

Az egyéb foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Egyéb foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola alkalmazottja.

Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente 2 alkalommal osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek.

Az a tanuló, aki nem vesz részt a kiránduláson, az másik osztályban teljesíti tanulmányi kötelezettségét.

A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnök írásban leadja az igazgatóhelyettesnek, 3 nappal a kirándulás előtt.

A tanulmányi kirándulásokat az osztályfőnökök a szülői értekezleteken az osztály szülői közösségével egyeztetik a szervezési és anyagi kérdéseket.     A kirándulások várható költségeiről a szülőket az osztályban szokásos eljárás szerint kell informálni, akik írásban nyilatkoznak a kirándulás költségeinek vállalásáról. A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program zavartalan lebonyolításához szükséges. 20 fő felett legalább 2 fő kísérőről kell gondoskodni.

Az iskola nevelői, illetve a tanulók szülei az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek.

Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.

Az iskola – az ezt igénylő tanulók számára – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdés értelmében étkezési lehetőséget biztosít.

Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.


 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

.

 

A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

 

 • Az étkezési térítési díjakat a szolgáltató(k) munkatársai szedik be minden hónapban 10-e után. A díjbeszedés időpontját az esedékesség előtt legalább három nappal az iskola nyilvánosságra hozza a honlapján és az iskola épületeiben több helyen kifüggeszti. A túlfizetések a következő havi befizetéskor kerülnek elszámolásra.
 • Az étkezést írásban lehet lemondani az iskolatitkárnál.
 • A normatív kedvezményre való jogosultságokat a megfelelő iratokkal a szülőnek igazolni kell. A jogosultságot minden tanévben felül kell vizsgálni.
 • További támogatást az önkormányzat szociális bizottságánál lehet igényelni.

Mérési eredmények 2004-től kezdve

 

 

Mérési eredmények összesítő táblázata 2004-től

    Matematika Szövegértés
Iskolai Országos Iskolai Országos
2004. 6. évfolyam 464 505 498 509
8. évfolyam 442 500 469 500
2006. 6. évfolyam iskolánk nem lett kiválasztva
8. évfolyam 454 494 477 497
2007. 6. évfolyam iskolánk nem lett kiválasztva
8. évfolyam 461 491 476 497
2008. 6. évfolyam 512 499 536 519
8. évfolyam 431 497 461 506
2009. 6. évfolyam 466 489 532 513
8. évfolyam 477 484 524 502
2010. 6. évfolyam 1534 1498 1513 1483
8. évfolyam 1595 1622 1625 1583
2011. 6. évfolyam 1472 1486 1529 1465
8. évfolyam 1542 1601 1634 1577
2012. 6. évfolyam 1515 1489 1521 1472
8. évfolyam 1602 1612 1580 1567
2013. 6. évfolyam 1506 1489 1540 1497
8. évfolyam 1610 1620 1578 1555
2014. 6. évfolyam 1495 1491 1530 1481
8. évfolyam 1580 1617 1527 1557
2015. 6. évfolyam 1472 1497 1541 1488
8. évfolyam 1636 1618 1622 1567
2016. 6. évfolyam 1576 1486 1616 1494
8. évfolyam 1617 1597 1604 1568
2017. 6. évfolyam 1545 1497 1563 1503
8. évfolyam 1599 1612 1596 1571

 

 

Részletes mérési eredmények

 • 2004.

6. évfolyam matematika
6. évfolyam szövegértés
8. évfolyam matematika
8. évfolyam szövegértés

 • 2006.

8. évfolyam matematika
8. évfolyam szövegértés
8. évfolyam matematika (telephelyi adatok)

 • 2007.

8. évfolyam matematika
8. évfolyam szövegértés

 • 2008.

6. évfolyam Liget iskolarész
6. évfolyam Zöld iskolarész
8. évfolyam

 • 2009.

Intézményi jelentés: 6.évfolyam
Intézményi jelentés: 8.évfolyam
Intézményi jelentés: Összefoglalás

 • 2010.

Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: Környezet

 • 2011.

Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: Környezet
Telephelyi jelentés: Összefoglalás

 • 2012.

Intezmenyi jelentés: 6.évfolyam
Intezmenyi jelentés: 8.évfolyam
Intezmenyi jelentés:  Összefoglalás

 • 2013.

Intezmenyi jelentés: 6.évfolyam
Intezmenyi jelentés: 8.évfolyam
Intezmenyi jelentés: Összefoglalás
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam
Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés:  tanulási környezet
Telephelyi jelentés:  Összefoglalás

 • 2014.

Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
Telephelyi jelentés: tanulási környezet
Telephelyi jelentés: Összefoglalás
Telephelyi jelentés: 6.évfolyam

 • 2015.
 • Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
  Telephelyi jelentés: 6.évfolyam

  Telephelyi jelentés: Tanulási környezet
  Telephelyi jelentés: Összefoglalás

 • 2016.
 • Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
  Telephelyi jelentés: 6.évfolyam

  Telephelyi jelentés: Tanulási környezet
  Telephelyi jelentés: Összefoglalás

   

 • 2017.
 • Telephelyi jelentés: 8.évfolyam
  Telephelyi jelentés: 6.évfolyam

  Telephelyi jelentés: Tanulási környezet
  Telephelyi jelentés: Összefoglalás

   

  Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

  A weboldal sütiket használ. Ezen cookie-k elfogadása nélkül az Intézmény nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezen cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az Érintettről vagy olyan adatot, amelyek marketing célokra használhatók fel. További információk