Cikkek

Szülői Közösség

 

 

Vezetőség 2014-2015.

Bóra Csilla
Elnök

Bodó Erzsébet Tünde
vezetőségi tag

Enyediné Rigó Erzsébet
vezetőségi tag

Miszlai-Holdosi Henrietta
vezetőségi tag

Popelkáné Csizmadia Katinka
vezetőségi tag

 

Az Iskolai Szülői Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

1. A Zöldliget Általános Iskola szülői szervezetét az iskolába járó gyermekek szülei hozták létre a szülők és a gyermekek érdekeinek képviseletére, valamint a szülők és az iskola vezetőinek és pedagógusainak együttműködésének elősegítésére.

 

2. Az iskolai szülői szervezet elnevezése: szülői munkaközösség.

 

3. A szülői munkaközösség az iskolába járó valamennyi tanuló szüleinek az érdekképviseletét ellátja.

 

4. A szülői munkaközösség szervezetei:
- osztály szülői munkaközösségek,
- iskolai választmány,
- vezetőség.

 

5. Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.

 

6. Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből évente - a tanév első szülői értekezletén - elnököt és elnökhelyettest választanak nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.

 

7. A szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntést hozó szerve az iskolai választmány.

 

8. Az iskolai választmány tagjai az osztályok szülői munkaközösségei által megválasztott osztály szülői munkaközösségi elnökök és elnökhelyettesek.

 

9. Az iskolai választmány dönt minden olyan kérdésben, amellyel a magasabb jogszabályok vagy az iskola belső szabályzatai a szülői munkaközösséget felruházzák.

 

10. Az iskolai választmány tagjai közül megválasztja a szülői munkaközösség tisztségviselőit és vezetőségét.

 

11. Az iskolai választmány akkor határozatképes, ha a választmányi ülésen a választmány tagjainak több mint az ötven százaléka jelen van.

 

12. Az iskolai választmány döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

13. A választmány egyes kérdésekről titkos szavazással is dönthet, ha ezt a jelenlévő választmányi tagok többsége elfogadja.

 

14. Az iskolai választmány szükség szerint, de tanévenként legalább két alkalommal ülésezik.

 

15. Az iskolai választmány üléseiről emlékeztetőt kell vezetni, mely tartalmazza: az ülés idejét; a jelenlévők nevét; a határozatképesség megállapítását; valamint az egyes kérdésekkel kapcsolatosan a meghívottak nevét, az előterjesztés és az ehhez kapcsolódó vélemények lényegi megállapításait, a kérdésről hozott döntést a szavazati arányokkal.

 

16. Az iskolai választmány üléseit a szülői munkaközösség elnöke vagy az iskola igazgatója hívja össze és vezeti le.

 

17. Az iskola igazgatója tanévenként egy alkalommal tájékoztatja az iskolai választmányt:

 

- a tanulói jogok érvényesüléséről,
- az iskolában folyó pedagógiai munka eredményességéről.

 

A tájékoztató elfogadásáról az iskolai választmány dönt, és döntéséről a szülői munkaközösség elnöke írásban tájékoztatja a nevelőtestületet és az iskola fenntartóját.

 

18. A szülői munkaközösség vezetősége 5 főből áll.

 

19. A vezetőség legalább 3 havonta ülésezik, és döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. (A vezetőség egyes kérdésekről titkos szavazással is dönthet, ha ezt a jelenlevő vezetőségi tagok többsége elfogadja.) Szavazategyenlőség esetén a kérdésről az elnök szavazata dönt.

 

20. A vezetőség akkor határozatképes, ha a vezetőségi ülésen a vezetőség tagjainak több mint az ötven százaléka jelen van.

 

21. A vezetőség üléseit a szülői munkaközösség elnöke hívja össze és vezeti.

 

22. A vezetőség joga dönteni minden olyan kérdésben, amelyet a fenntartó, az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat vagy bármelyik szülő a szülői munkaközösséghez intéz. Ezekről a döntésekről a szülői munkaközösség elnökének az iskolai választmányt a választmány következő ülésén tájékoztatnia kell.

 

23. A vezetőség tevékenységéről a szülői munkaközösség elnökének tanévenként egy alkalommal az iskolai választmány előtt be kell számolnia.

 

24. A szülői munkaközösség vezetőségének megbízatása egy tanévre szól.

 

25. A szülői munkaközösség képviseletére a szülői munkaközösség elnöke - akadályoztatása esetén az általa felkért vezetőségi tag - jogosult.

 

Záradék:
Ezt a Szervezeti -és Működési Szabályzatot a 2014/2015-ös tanévben megválasztott SZMK elnöke és vezetői megvitatták és elfogadták a 2014.10.09. napján tartott ülésen.

Kelt: Velence, 2014.10.25.

Bóra Csilla (SZMK elnök)

 

Vezetőség 2014-2015.

Bóra Csilla

Elnök

Bodó Erzsébet Tünde

vezetőségi tag

Enyediné Rigó Erzsébet

vezetőségi tag

Miszlai-Holdosi Henrietta

vezetőségi tag

Popelkáné Csizmadia Katinka

vezetőségi tag

Záradék: Ezt a Szervezeti -és Működési Szabályzatot a 2014/2015-ös tanévben megválasztott SZMK elnöke és vezetői megvitatták és elfogadták a 2014.10.09. napján tartott ülésen.

Kelt: Velence, 2014.10.25.

Bóra Csilla (SZMK elnök)

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

A Zöldliget Általános Iskola Diákönkormányzatának


Tagjai


- minden az iskolában tanuló diák.
- nem rendes tag a Diákönkormányzatot segítő pedagógus.


Felépítése


  • -Tagok

  • -Képviselők

osztályonként 2-2 fő, akiket titkosan választanak meg, minden tanév első három hetében.  Diáktanács
Kötelessége az információk oda-vissza áramoltatása, tájékoztatás.


  • -Diákönkormányzat vezetője

a Diáktanács tagjai titkos szavazással választják meg.
Feladata a Diáktanács munkájának összehangolása, a javaslatok, ötletek, döntések, információk áramoltatása a tantestület és a Diáktanács között, valamint az éves munkaterv elkészítése.
Azonnali felmentéssel jár, ha képviselővel, miniszterrel vagy miniszterelnökkel szemben bármilyen bizonyított fegyelmi vétség merül fel.

Diáktanács

Ülések

- 4-6 hetente 14.00-kor
- rendkívüli ülés összehívható bármely képviselő javaslatára.
- Az ülések várható témájáról a nyilvánosságot a faliújságon keresztül tájékoztatni kell, az ülés előtt három nappal.
- Az ülések nyitottak, bármelyik tag látogathatja.
- Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet a jelenlévők aláírása hitelesít.
- Az ülésen határozat, rendszabály, módosító szabály születhet, amit a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A miniszterelnök három napon belül köteles az információt a pedagógusok és a diákok felé eljuttatni, melyre egy hét elteltével visszajelzést kell adni, mind a tantestületnek, mind a Diáktanácsnak.

A közoktatási törvényben garantált jogokat a Diákönkormányzat gyakorolja. Ezek a következők:

-Döntési jogkör

- saját működési szabályzatának kidolgozásában (a tantestület véleményezési joga van);
- egy tanítás nélküli munkanap meghatározásában;
- házirend összeállításában;
- tanulók kitüntetésében, jutalmazásában (kivétel azon díjazások, ahol a díjat alapító szervezet saját anyagi fedezetből finanszírozza a díjat, itt a Diákönkormányzatnak véleményezési joga van.)
- tanulói fegyelmi ügyekben;
- együttműködési szerződések kötésében;
- hasznos munkák elvégzésében;
- iskolai versenyek, szemlék, vetélkedők meghirdetésében;
- ifjúságpolitikai pénzeszközök felhasználásában.

-Véleményezési jogkör

- az iskolai munkaterv;
- alkalmi versenyek, rendezvények meghirdetése;
- az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat diákokat érintő kérdéseiben;
- a tanév rendjében;
- egyéb programok szervezésében;
- tantestület által alapított díjak odaítélésében.

-Javaslattételi jogkör

- az iskolai élettel kapcsolatos bármely kérdésben.

 

A Működési Szabályzat bármely pontja a Diákönkormányzat által módosítható, törölhető és újabb ponttal kiegészíthető.

 

Velence, 2005. szeptember 20.

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

A weboldal sütiket használ. Ezen cookie-k elfogadása nélkül az Intézmény nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezen cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az Érintettről vagy olyan adatot, amelyek marketing célokra használhatók fel. További információk