englishmozanaplotamoptehetsegpontedzesekhatartalanultaborokado

 

A Zöldliget Alapítvány adószáma:

18495951-1-07

Az alapítvány számlaszáma: 57800167-10010330, Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet velencei kirendeltsége.

Köszönjük támogatásukat!

 

 

A ZÖLDLIGET ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2003

 

Tartalom:

 

A ZÖLDLIGET ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA
I. AZ ALAPÍTÓ NEVE ÉS SZÉKHELYE
II. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE ÉS SZÉKHELYE
III. AZ ALAPÍTVÁNY TARTAMA
IV. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA
V. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJÁRA RENDELT VAGYON, ÉS FELHASZNÁLÁS MÓDJA
VI. KURATÓRIUM
VII. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA
VIII. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE
IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK
AZ ALAPÍTVÁNY ADÓ- ÉS SZÁMLASZÁMA

 

A ZÖLDLIGET ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A Zöldliget Általános Iskola és Művészeti Alapiskola elnevezéssel 2003. december 10-én alapítványt létesített, mely alapítvány alapító okirata alapján tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében tevékenykedik.

 

I. AZ ALAPÍTÓ NEVE ÉS SZÉKHELYE

Az alapító neve Zöldliget Általános Iskola és Művészeti Alapiskola
Az alapító székhelye 2481. Velence, Bethlen Gábor u. 14. (Tel.: (22) 472-356)

II. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE ÉS SZÉKHELYE

Az alapítvány neve ZÖLDLIGET ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány székhelye 2481. Velence, Kis u. 1. (Tel.: (22) 472-401)

III. AZ ALAPÍTVÁNY TARTAMA

Az alapítvány határozatlan időre alakul. Megalakulásának időpontja: 2003. december 10.

 

IV. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

Az alapítvány célszerinti tevékenységei közül a közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/4 pontja alapján:

   - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az alapítvány egyéb nem közhasznú célszerinti tevékenységei:

   - a Zöldliget Általános Iskola és Művészeti Alapiskola sporttevékenységei;
   - a Zöldliget Általános Iskola és Művészeti Alapiskola technikai feltételeinek bővítése;
   - a Zöldliget Általános Iskola és Művészeti Alapiskola táborainak, üdülési hozzájárulásainak biztosítása, cserekapcsolatainak ápolása;
   - a Zöldliget Általános Iskola és Művészeti Alapiskola szórakoztató rendezvényeinek és egyéb szabadidős programjainak megszervezése és a lebonyolításához szükséges anyagi eszközök, felszerelések biztosítása.

 

V. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJÁRA RENDELT VAGYON, ÉS FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Az alapítvány induló vagyona 40.000 Ft, azaz negyvenezer forint.

Az alapítványhoz csatlakozók által felajánlott pénzbeli hozzájárulások - ha azok célját az adományozó eltérően nem jelöli meg - az alapítványi vagyont gyarapító összegnek tekintendők.

1. Az alapítvány - vagyonának gyarapítása érdekében, tárgya szerinti körben - vállalkozási tevékenységet is folytathat. A vállalkozási tevékenység folytatására csak a közhasznú célok megvalósítása érdekében a közhasznú célok veszélyeztetése nélkül kerülhet sor.

2. A felajánlott céljuttatások, a céljuttatást nyújtó előírásai szerint, de ezen okirat kereti között használandók fel.

3. Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak közérdekű alapítványai célokra lehet felhasználni. A gazdálkodás során elért eredményt felosztani nem lehet, az eredményt az alapító okiratban meghatározott tevékenységekre lehet csak fordítani.

4. Az alapítvány vagyona 10.000 Ft-os minimáltőke alá nem süllyedhet.

5. Az alapítvány nyílt, ahhoz bármilyen természetes, illetőleg jogi személy csatlakozhat. A csatlakozási szándék az alapítvány csekkszámlájára való befizetéssel válik hatályossá.

6. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Ennek megfelelően pártpolitikai tevékenységet sem helyi, sem regionális, illetve országos szinten az alapítvány nem végez, továbbá sem helyi, sem pedig országos választásokon jelöltet nem állít, és más által állított jelölt részére anyagi támogatást nem ad.

 

VI. KURATÓRIUM

Az alapítványt 5 tagú kuratórium kezeli, a kuratórium az alapítvány kezelő szerve. A kuratórium az alapítvány legfőbb szerve, amely gondoskodik a kitűzött célok megvalósításáról. A legfőbb szerv egyben az alapítvány ügyintéző és képviseleti szerve.

1. A kuratórium ügyintéző szervként ellátja az alapítvány valamennyi operatív ügyének viteléhez szükséges tennivalókat, ellátja az adminisztrációs feladatokat, és biztosítja a könyvvezetést.

2. A kuratórium az alapítvány képviseleti szerve.

A kuratórium kijelölt tagjai:

A kuratórium elnöke:

Fehér Györgyné
Anyja leánykori neve: Káplár Mária
Született: Debrecen, 1941.12.14. ,
Cím: 2481. Velence, Liget u. II/5.

A kuratórium elnöke egy személyben látja el az alapítvány képviseletét.

A kuratórium tagjai:

Zilajné Simkó Edit:
Anyja leánykori neve: Szűcs Ilona
Született: Kisújszállás, 1967.12.15.
Cím: 2481 Velence, Vásártér u. 46.

Sánta József:
Anyja leánykori neve: Schekk Teréz
Született: Oroszlány, 1964.10.20.
Cím: 2481. Velence, Vásártér u. 49.

Tímár Béla:
Anyja leánykori neve: Dávid Margit
Született: Mezőtúr, 1956.03.10.
Cím: 2481. Velence, Tópart u. 13.

Beke István:
Anyja leánykori neve: Kavalyos Judit
Született: Debrecen, 1964.08.04.
Cím: 8097. Nadap, Rákóczi u. 12.

Az alapítvány kezelője az alapítvány kuratóriuma, képviselője a kuratórium elnöke. A kuratórium elnökét a kuratórium tagjai közül az alapító jelöli ki. Az alapító a kuratórium tagjait határozatlan időtartamra jelöli, választja. A kuratórium tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

3. Ha valamelyik kuratórium tag két választás között lemond, munkája ellehetetlenül, illetve felszólítása sem vesz részt a kuratórium munkájában, illetve kuratóriumi tagsági jogviszonya bármely okból megszűnik, úgy helyette új tagot kell az alapítónak jelölnie, választania.

4. Az alapítvány vezető tisztségviselői, a kuratórium elnöke, és tagjai:

- Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozás kiegyenlítése nélkül megszűnő közhasznú szervezetnél, annak megszűnését megelőző két évben, legalább egy évig töltött be vezető tisztséget.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki más közhasznú szervezetnél már vezető tisztségviselő.
- Nem lehet vezető tisztségviselő, illetve nem is vehet részt a kuratórium határozat hozatalában, az a személy, aki vagy a akinek közeli hozzátartozója ( Ptk. 685. § b. pont ), élettársa, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, kivéve, ha az alapítványtól, annak célszerinti juttatása keretében - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető - nem pénzbeli szolgáltatásban részesül, vagy csupán közvetetten lesz haszonélvezője a döntés következményeinek.

5. Az alapítványnál felügyelő szerv nem működik. Az alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrző - a kuratóriumtól elkülönült - felügyelő szervet akkor kell létrehozni, ha az alapítvány éves bevétele az 5.000.000 Ft-ot meghaladja. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

6. A beszámolási kötelezettség és a kuratórium működésének részletes szabályai:

6.1.A kuratórium dönt az alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról vagy visszautasításáról, és ellátja az alapítványi vagyon kezelésével és gyarapításával összefüggő feladatokat.

6.2. A kuratórium minden évben, legkésőbb a tárgyévet követő május 31-ig jóváhagyja az alapítvány éves beszámolóját, mely beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elfogadja az éves közhasznúsági jelentést.

6.3. A közhasznúsági jelentés valamennyi része nyilvános, amelybe bárki - az alapítvány működéséről az igénybe vehető szolgáltatásairól információgyűjtés vagy tájékozódás érdekében - betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. Az alapítvány székhelyén biztosítani kell az éves közhasznúsági jelentés hozzáférhetőségét, és a legutóbbi évi jelentést külön hirdetőtáblán ki kell függeszteni, valamint a gazdálkodás legfontosabb adatait országos napilapban is nyilvánosságra kell hozni.

6.4. A kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.

6.5. Az ülések összehívásáról az elnök dönt, de azt bármely tag napirendi pont megjelölésével kezdeményezheti. Az ülésre szóló meghívást 5 nappal korábban, a megvitatandó napirendi pontok közlésével, írásban kell a kuratórium tagjaival közölni.

6.6. A kuratórium döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza. A kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább három fő jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 10 napon belüli időpontra, változatlan napirendi pontokkal, ismételten össze kell hívni.

6.7. Az üléseket az elnök nyitja meg, melyet követően ismerteti a megtárgyalásra szánt napirendi pontokat. Az üléseket az elnök vezeti, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, és két kuratóriumi tag hitelesíti. A levezető elnöki funkció a tagok bármelyikére átruházható. A jegyzőkönyv egy példányát a kuratórium tartozik megőrizni. A kuratórium ülésén hozott határozatokat sorszámmal kell ellátni, és azokat egy külön könyvben, a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

6.8. A kuratórium ülései általában nyilvánosak. A nyilvánosságuk oly módon biztosított, hogy azokon előzetes bejelentéssel vagy meghívással, az adott napirendi pont megvitatásában érintettek is részt vehetnek. A kuratórium tagjain kívül a kuratórium ülésén részt vevő más személyeknek szavazati joguk nincs.

6.9. A kuratórium döntéseit, amennyiben azok személyre szólóak, írásban kell közölni az érintettekkel. Az írásbeli értesítést postai úton, ajánlott levélként vagy személyesen kell kézbesíteni az érintett részre. Az értesítések másolatait meg kell őrizni. Amennyiben a kuratórium döntései, felhívásai közérdekűek, úgy azokat az alapítvány hirdetőtábláján, az Önkormányzat Velencei Híradó című havonta megjelenő újságában, illetve országos napilapban kell nyilvánosságra hozni.

6.10. Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett összes iratába (levelezési anyagok, szerződések, bankkivonatok, számlák, nyilvántartások, könyvelés stb.) az alapító, a kuratórium elnöke és tagjai korlátozás nélkül betekinthetnek. A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba fentieken kívül bárki a kuratórium elnökéhez intézett szóbeli vagy írásbeli kérést követően betekinthet és az iratokról saját költségén fénymásolatot készíthet. Az irat betekintésre vonatkozó szóbeli kérelemről a kuratórium elnöke feljegyzést készít.

7. Az alapítvány pénzeszközeit pénzintézetnél megnyitandó folyószámlán tartja. A folyószámla felett a kuratórium tagjaiból kijelölt és a pénzintézethez bejelentett három személy közül két-két személy együttessen jogosult rendelkezni.

8. Az alapítvány harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt a kuratórium elnöke képviseli. Gondoskodik a kuratórium törvényes és hatékony működéséről, az alapítvány tevékenységének irányításáról.

9. Az alapítvány jegyzése akként történik, hogy az elnök az alapítvány kézzel, vagy géppel előírt, előnyomtatott, illetve előnyomtatott neve alá önállóan írja a nevét.

 

VII. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA

Az alapítvány céljának megvalósítására induló vagyon és a minimális tőke közötti összeg, illetve a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadékai használhatók fel. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázati úton történik, a kitűzött célok figyelembevételével a kuratórium döntése alapján. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. A színlelt pályázat cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a pályázati célt, a pályázattal elnyerhető alapítványi juttatást, illetve annak képviselt értékét, és meg kell határozni mindazon feltételeket, kikötéseket, amelyek nélkülözhetetlenek a pályázati értékeléshez. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a pályázat benyújtásának a határidejét, az elbírálás időpontját, és azt is, hogy valamennyi pályázót az eredményről írásban kell értesíteni. Az elutasításokat röviden meg kell indokolni.

Pályázók köre:

   - a Zöldliget Általános Iskola és Művészeti Alapiskola tanulói jogviszonyban állók és azok törvényes képviselői,
   - a Zöldliget Általános Iskola és Művészeti Alapiskola közalkalmazotti jogviszonyban állók,
   - azok a természetes és jogi személyek, akiket a kuratórium tagjai külön elbírálás után egyhangúlag, elfogadnak.

A kuratórium köteles a pályázati úton történt juttatásairól a célok szerinti részletezés feltüntetésével a nyertes pályázókról nyilvántartást vezetni.

 

VIII. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

Az alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítése, illetve az adózás rendjéről szóló törvény alapján fennálló esedékes köztartozásainak rendezése után a természetben beadott és még meglévő vagyontárgyakat természetben, a pénzbeli befizetéseket pedig pénzben az alapító, illetve az adományozók részére vissza kell szolgáltatni. Az alapító, illetőleg az adományozók vagyoni hozzájárulásának visszaszolgáltatása után fennmaradó vagyont Fejér Megyében hasonló vagy egyazon céllal működő alapítvány tevékenységére kell fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni kell.

Az alapítvány megszűnése nélkül csak a közhasznú jogállásának a megszűnésekor is köteles a fennálló esedékes köztartozásait kiegyenlíteni.

 

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A alapítvány váltót, illetőleg hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

Az alapítvány - vállalkozási tevékenységének nem minősülő - befektetési tevékenységet nem folytathat. Szabad pénzeszközeiből, hitelintézettől, értékpapír kibocsátójától, tartós lekötés céljából kamatozó értékpapírokat vásárolhat, illetve az Állam által kibocsátott értékpapírok hozamára szert tehet.

Az alapítvány a végzett tevékenységeinek és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos napilap hasábjain is nyilvánosságra hozza.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74. A-F paragrafusai, valamint az alapítványok gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni.

Az alapítvány az illetékes megyei bíróság nyilvántartásába vételével nyeri el jogi személyiségét.


Velence, 2004. október 18.


Az alapító aláírása: Czuppon István

 

Az alapítvány adószáma: 18495951-1-07
Az alapítvány számlaszáma: 57800167-10010330, Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet velencei kirendeltsége

 

kitolto 210px

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola

A weboldal sütiket használ. Ezen cookie-k elfogadása nélkül az Intézmény nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezen cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az Érintettről vagy olyan adatot, amelyek marketing célokra használhatók fel. További információk