Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei

 • 1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből - Velence város területéről – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.
 • 2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába.
 • 3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

20/2012. (VIII.28.)EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdés
„Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást."

 • 4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot,
• a tanuló lakcímét igazoló iratot.

 • 5. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből, hogy nyelvi készségeinek optimális fejlesztése érdekében a számára legmegfelelőbb csoportba kerüljön.
 • 6. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
 • 7. Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. (Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell.)

ELJÁRÁS
a két tanítási nyelvű első osztályba való jelentkezés és felvétel rendjéhez

A Zöldliget Általános Iskola a gyermekek angol-magyar két tanítási nyelvű oktatásba való bekerülésének szabályozására az alábbi eljárást vezeti be

 • 1. Törvényi szabályozás:

A két tanítási nyelvű oktatás irányelveit a 4/2013. (I.11) EMMI rendelet tartalmazza. Ez meghatározza a két tanítási nyelvű iskolai nevelés-oktatás alapelveit, célját, feladatát, formáit, óratervét és tartalmát.

 • 2. A két tanítási nyelvű oktatás célja és feladata:

A két tanítási nyelvű oktatás célja és feladata, hogy bővítse a tanulók világról alkotott elképzeléseit, alakítsa az Európához való tartozás élményét. A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja. Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a következő célok megvalósítását szolgálja:
- az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott fejlesztése,
- a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása,
- a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése,
- a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása,
Továbbá fontos
- a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállás kialakítása;
- hogy betekintést nyújtsunk a célországok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek értékeinek megismerésével, azokat saját kultúránkkal összehasonlítva, a magyar kultúrát is tágabb összefüggésben lássák;
- alakítsuk ki bennük más népek és etnikumok, társadalmi csoportok elfogadását, és hívjuk fel a figyelmüket a hasonlóságokra és különbségekre;
- fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk számukra olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet használhassák;

Célunk, hogy a tanulók más műveltségi területeken szerzett ismereteiket alkalmazzák az idegen nyelven, valamint az idegen nyelvi ismereteiket más tantárgyak tanulása során.

 • 3. A két tanítási nyelvű oktatás bevezetése

A Zöldliget Általános Iskola a 2009/2010-es tanévtől vezeti be első évfolyamon, felmenő rendszerben az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatást azzal a megkötéssel, hogy minden évben indít egy olyan első osztályt, amely nem érintett a két tanítási nyelvű programban.

 • 4. A két tanítási nyelvű osztályba való felvétel rendje

A Zöldliget Általános Iskolában a két tanítási nyelvű oktatás első évfolyamon indul, és nyolcadik évfolyamig tart. A két tanítási nyelvű oktatás programjába csak első évfolyamon lehet jelentkezni. Ettől eltérni csak különleges esetben, a tanuló egyéni körülményeinek ismeretében, az igazgató döntése alapján lehet. Az igazgató minden év március 25-ig tájékoztatót tart a szülőknek a két tanítási nyelvű oktatásról.

 • 4.1. A jelentkezés módja

A két tanítási nyelvű oktatás első osztályába jelentkezőknek egy jelentkezési lapot kell kitölteniük, mely hozzáférhető az iskolában, és letölthető az iskola honlapjáról. A jelentkezési lapon az iskola csak a köznevelési törvényben meghatározott adatokat kérheti, az egyéb adatok szolgáltatása önkéntes, erre a jelentkezési lapon a szülők figyelmét fel kell hívni. Az iskola a jelentkezési lapokat egy évig köteles megőrizni.

 • 4.2 A jelentkezők köre:

Bármely településen élő tanuló jelentkezését elfogadjuk.

 • 5. Iskolaérettségi vizsgálat

A két tanítási nyelvű oktatás első osztályába jelentkezők képességvizsgálaton vesznek részt. A képességvizsgálat nem a gyermekek előzetes ismereteit, vagy angoltudását méri fel, hanem azt vizsgálja, hogy a különböző képességterületeken elérik-e az életkoruknak megfelelő fejlettségi szintet.

 • 5.1. Az iskolaérettségi vizsgálat lebonyolítása

A vizsgálatot a szülőkkel egyeztetett időpontban, a gyermekek számára játékos formában, az iskolában végezzük. A szülők a vizsgálaton nem lehetnek jelen. Kivételes esetben a vizsgálat lebonyolításáért felelős vezető ettől eltérhet, ha a helyzetet úgy ítéli meg, hogy a gyermek teljesítményét a szülő jelenlétének hiánya negatívan befolyásolja.
A képességvizsgálat során használt feladatokat a fejlesztőpedagógus választja ki, és állítja össze, majd véleményezésre bemutatja az igazgatónak. A szülő az iskolaérettségi vizsgálat eredményéről – kérésre – szóbeli tájékoztatást kaphat.

 • 5.2. A felvétel módja

Az igazgató a képességvizsgálat eredménye alapján értesíti a szülőket arról, hogy gyermeküket javasolja-e az iskola két tanítási nyelvű első osztályba. Azoknál a gyermekeknél, akik helyhiány miatt nem kerülhetnek be a programba sorrendiséget kell megállapítani, és erről a szülőt tájékoztatni kell. A képességvizsgálat értékelésében két azonos értéket elért tanuló esetében felvételkor a körzethatáron belül élő gyermeket előnyben kell részesíteni.

A felvétel az iskolai beírással történik. A beíráskor a szülőnek be kell mutatnia az igazgató által aláírt értesítést, amiben javasolja gyermeke részvételét a két tanítási nyelvű programban. Ha a beírás után a két tanítási nyelvű osztály létszáma nem éri el a fenntartó által maximálisan engedélyezettet, az iskola a helyhiány miatt elutasított jelentkezők közül a megállapított sorrendnek megfelelően töltheti fel azt.

 • 5.3. Kikerülés a két tanítási nyelvű programból

Abban az esetben, ha a tanuló a két tanítási nyelvű osztályban a fokozottabb terhelés miatt, a differenciált foglalkozás ellenére is gyenge eredményt ér el, tanácsos a szülőkkel beszélgetést folytatni a párhuzamos osztályba való áthelyezés lehetőségéről Az osztályból a szülő kérelmére is áthelyezhető a tanuló a hagyományos tantervű osztályba.

 • 6. Záró rendelkezések

Az eljárás elkészítése az igazgató feladata, és a nevelőtestület fogadja el.
Az eljárás módosítását bármelyik pedagógus kezdeményezheti.
Ez az eljárás elfogadásakor lép hatályba.

Velence, 2013. március 11.

Czuppon István
igazgató

Jelen dokumentumot a Zöldliget Általános Iskola nevelőtestülete megismerte és változtatás nélkül elfogadta.

2013. március 11.

Czuppon István
igazgató

kitolto 210px

Copyright © 2014. Zöldliget Általános Iskola